Privacy Statement

1. Algemeen

Terborg Zorg B.V., hierna te noemen Terborg Zorg B.V., is op het gebied van arbeidsbemiddeling werkzaam als uitzend -en bemiddelingsbureau.

2. Privacy

Terborg Zorg B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Terborg Zorg B.V. kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens in te zien of te verwerken. Terborg Zorg B.V. acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt Terborg Zorg de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG)

3. Gegevens

Terborg Zorg B.V. verwerkt gegevens die bij aanvang van het dienstverband door de opdrachtgever (bijvoorbeeld uzelf, de werkgever, of het UWV) worden aangeleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende gegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode +woonplaats, telefoonnummer, email adres, banknummer, geslacht, geboorte datum, nationaliteit, BSN-nummer, gegevens over een eventuele uitkering, opgedane werkervaring, gevolgde opleidingen en diploma’s.

4. Verwerkingsverantwoordelijke versus Verwerker

Terborg Zorg B.V. is in de uitoefening van haar werkzaamheden de verwerkingsverantwoordelijke. Indien Terborg Zorg B.V. gebruikt maakt van derden om persoonsgegevens te verwerken is deze derde aan te merken als Verwerker en zal Terborg Zorg B.V. met deze derde een Verwerkingsovereenkomst afsluiten.

5. Doeleinden en grondslag van de verwerking

Terborg Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Administratieve verwerking van de op arbeidsdeelname in te zetten activiteiten. 

• Het uitvoeren van de wettelijke verplichte administraties. 

• Het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer en marketing. 

• Het verwerken van aanvragen en reacties via online formulieren (beschikbaar op de website). 

Terborg Zorg B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Terborg Zorg B.V. kan voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

6. Bewaartermijnen

Tot twee jaar na het afronden en afsluiten van het reguliere, worden de gebruikte persoonsgegevens bewaard. Bepaalde gegevens die volgens de wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten worden dan de termijn van twee jaar, zullen pas worden verwijderd als deze langere termijn verstreken is.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Terborg Zorg B.V. gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Terborg Zorg B.V. zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

8. Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Terborg Zorg B.V. streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een data lek zal Terborg Zorg B.V. deze vastleggen. Als blijkt dat het data lek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal Terborg Zorg B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens en u hiervan op de hoogte brengen.

9. Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens: 

1. Inzagerecht 
2. Recht op rectificatie 
3. Recht op vergetelheid 
4. Recht op beperking van de verwerking 
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
6. Recht op bezwaar 

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Terborg Zorg B.V. onder bij sluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

10. Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Terborg Zorg B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Terborg Zorg B.V. raadt u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

11. Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maakt Terborg Zorg B.V. enkel gebruik van functionele ‘cookies’

12. Wijziging Privacy Statement

Indien Terborg Zorg B.V. dit Privacy Statement wijzigt zal Terborg Zorg B.V. u hierover informeren.

13. Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Terborg Zorg B.V., Cruquiusweg 98-M, 1019 AJ Amsterdam onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@terborgzorg.nl.